En manaiviyin illegal sex stories

Enakku vayasu irupathu irukkum appo:thu. Oru kuzhanthaikkuth tha:i. Athuvum kaikkuzhanthai.

En kanavaro:du Thiruchendu:r po:yvittu thirumpukira vazhiyil Thu:ththukkudi bus standil ennai irukkach cholli vittu en kanavar townukkul oru kadanai vasu:likkap po:yvitta:r.

Na:n puthu bus sta:ndil oru o:ram utka:rnthu en kuzhanthaikkup pa:l koduththuk kondirunthe:n. Appo:thu, ange: konjam thalli nintru, oru a:l o:rak kanna:l ennaiyum en mulaiyaiyum pa:rththuk kondiruntha:n. Avanaip pa:rththa:l padiththa a:l po:l therinthathu. Na:no: padikka:tha na:ttuk kattai. Athana:l tha:no: ennavo: avan ennaip pa:rppathu enakkup pidiththu irunthathu. Na:n avan nantra:kap pa:rkkatume: entru en mulai muzhuvathum therikira: ma:thiri ma:ra:ppai vilakki vaiththuk konde:n.

Avan echchilaik ku:tti vizhungina:n. irandu mu:ntru adi eduththu vaiththuk konjam munnukku vantha:n. Enakkum athu viruppama:ka irunthathu. Na:n avanai pa:rththa po:thu avanum ennaip pa:rkka, oru kanam, irandu pe:r kankalum ko:rththuk kondathu. Enakku vetkam vanthu vittathu. Na:n pa:rvaiyai vilakkik konde:n. Avan ennaiye: pa:rththuk kondiruntha:n.

Bus standil ku:ttamum avvalava:ka illai. Enakku arippu eduththathu. Avano:du e:tha:vathu pe a ve:ndum enpatharkka:ka “time enna a:kuthu?” entru ke:ttu vaiththe:n. “Na:lu mani a:kuthu” entru chollikkonde: avan innum nerungi vanthu aruk:amaiyil nitru konda:n. Avanai en kavarchchi izhukkirathu entra ninaippe: en pundaiyil namaichchalai undu pannik kasivu ka:nach cheythathu.

Avanai nimirnthu pa:rththu marupadiyum avan kankalo:du kankalaik ko:rththu en ka:maththai velippaduththik koduththe:n. Athil avanukkuth thunichchal vanthuvittathu. “entha u:rukkup po:kanum?” entru ke:tta:n. “Sa:yalkudi” entre:n. “Enakkum anthap pakkamtha:n u:ru” entra:n. “Appadiya:, entha u:ru?” na:n a:rvama:ka ke:tte:n. “Kadala:di” entra:n. “appadiya:, nerungitti:nga” entre:n. “Na:n appothaye: nerungitte:n” entru chollik kallach chirippuch chiriththa:n ra kal.

Na:n vetkaththai vittuk ‘kaluk’ entru chiriththu vitte:n.

Appo:thu en kuzhanthai en mulaiyil irunthu va:yai vilakki avanai e:rittup pa:rththathu. “Inge: pa:runga, en pillai ungalaip pa:rkkiratai” entru avanaik ku:ppittup pillaiyaik ka:ttukira ma:thiri en mulaiyaik ka:mbo:du ka:ttine:n. Avanum a:rvama:i echchilai vizhungi en mulai azhakaip parukina:n.

Na:n utka:rnthu iruntha pakkam a:l nadama:ttam illai. Athana:l enakkum thunichchal vanthathu. “Inthap pakkam pal aruva:kip po:chcha:da: kanna:” entru kuzhanthaiyo:du pe uvathaip po:la avanaiyum o:rak kanna:l pa:rththuk kondu en marupakka mulaiyaiyum thiranthu athan ka:bai ullankaiya:l the:yththu vitte:n. chiru ilani:rk ka:ikalaip po:la urundu thirandu nimirnthu nirkkira mulaikal enakku. Irandaiyum oruse:rap palichchentru pa:rththathil avanukkuk kanmuzhikal pithungik kondu vanthathu. Meendum meendum echchiyaik ku:ttik ku:tti vizhungina:n. Than kaiya:l ‘pant’o:du than sunniyai amukki vittuk konda:n.

Mulai irandaiyum ka:tti avan kankalukku virunthu koduththathil en pundaiyilum chuda:na rasam perukkeduththu thodai idukkil pisupisuththathu. En kuzhanthaiyai maru mulaikku ma:trivitta appuramum avan pa:rkkattume: entru muthalil thirantha mualiyaiyum mu:da:male:ye: vittu vitte:n.

Appo:thu pa:rththu anthap pakkam oru ‘police’ ka:rar vantha:r. Na:n chattentru ma:ra:ppa:l en mulaikalai mu:divittu ve:ru pakkam pa:rvaiyaith thiruppik konde:n. Avanum sudha:riththuk kondu ve:ru pakkam pa:rththa:n.

‘Police’ka:rar kadanthu po;nathum na:n ma:ra:ppai vilakkith dharisanam ka:ttine:n. Avanukkup purinthupo:yittru. Avan ‘pant’ meethu kai vaiththuth than sunniyai amukki vitta:n. Na:n athaip pa:rththu avanaiyum pa:rththe:n. Engal pa:rvai pinnik kondathu. Na:n pinva:ngavillai, inakkama:kap punnakaithe:n.

“Thaniya:va: vanthi:nga” entru ke:tta:n avan.

“En purushan townukkulla po:yirukka:ru” entre:n.

“Appadiya:?” avan suruthi kurainthu vittathu.

“Avaru varura varaikkum ni:nga thunaikku irunga. Na:n intha u:rukkup puthusu” entru avasarama:ka chonne:n.

“Sari” entra po:thu avan kuralil urchcha:gam.

“Kalya:nam a:yiruchcha:?” – na:n.

“Innum illa, ponnu kidaikka ma:tte:ngithu” – avan.

“Enga u:rukku va:nga, akka: thangachchiyo:de kidaikkum, vachchukkala:m”

“Ungalai ma:thiri kidaikkuma:?”

“Enakku akka: thangachchi illaiye:”

“Akka: thangachchikkum se:rththu ni:nga oru a:lu po:thume:”

Enakku vetkam vanthu vittathu. Perumaiya:kavum irunthathu. Avanai a ai pongap pa:rththe:n. Avanum ennai vilungi viduvathu po:lap pa:rththa:n.

Na:n kuninthu en kuzhanthaiyai muththamitte:n. Kulanthai urangippo:yiruthathu. Athan va:y nazhuvi irandu mulaikalum kaamboadu kaatchikku nintrathu.

“Kuzhanthai thu:ngirichchu” entra:n avan.

“Neenga muzhichchukkittu a aiya:p pa:rkkri:nga illa…” entre:n na:n, en mulaikalai mu:da:male:.

Avan unarchchi vasappattuth than sunniyai amukkivituk konda:n.

Enakku appo:thu oru yo anai tho:ntriyathu.

“Onnukkup porathuna: enge: po:kanum?” entru avanaik ke:tte:n. Avan muzhiththa:n.

Tholaivil ve:lik karuvel chedikal therinthathu.

“Ange: po:gala:ma:?” entru ke:tte:n. Avan thalai a:ttina:n.

“Kuzhanthaiyaik konjam pidinga” entre:n. Avan kuzhanthaiyaith thu:kkak kunintha:n. Appo:thu avan kankalukkul en kankala:l oru se:thi sonne:n. Avan purinthu konda:n. padiththavan illaiya:? kunintha va:kkil akkam pakkam parththa:n. Piraku en mulaikal irandilum than irandu kaikalaiyum po:tu amukkivittu athe: ve:gaththil kuzhanthaiyaiyum eduththuk konda:n. Na:n avan mi:thu piriyama:na oru pa:rvaiyai vi ip piraku en ‘blouse’ poththa:nkalaip po:attukkonde:n.

“Thunaikku va:nga” entru avanaiyum ku:ttikkondu ve:lik karuve:l chedikal iruntha pakkam po:ne:n. Avanai oru 5 adi thu:raththil niruththi vittu na:n ontrukku irukka utka:rnthe:n. Na:n en muthugup puraththai avanukkuk ka:tikkondu utka:ruve:n entru avan ethirpa:rththirukkala:m. A:na:l na:n sarine:rukku avan pakkam thirumbi en pundaiyai avanukkup palichchentru ka:npiththuk kondu utka:rnthe:n. Avanukku muzhi pithungi vittathu. “Ya:ravathu vanthurap po:ra:nga, nalla:p pa:runga” entru avanai a:l pa:rkkach cholkira ma:thiri en pundaiyaip pa:rkkach chonne:n.

Avan echchilai vilungikkondu en pundaiyaiye: vaiththa kann va:nga:mal pa:rththuk kondiruntha:n. Na:n en pundaiyin mayirth thittukku idaiye: ku:di mu:ththirath tha:raiyaip pi:chchi adiththe:n. Enakku athu sukama:ka irunthathu. Mu:thiram thi:rnthathum ezhunthu nintru oru murai avanukku nantra:ka en pundaiyaik ka:npiththuvittuth thuniyai irakki vitte:n.

Na:n avanai nerungik kuzhanthaiyai eduththuk konde:n. Kuzhanthai kaikku ma:riya athe: velaiyil avan en mulaikalai ‘blouse’o:du se:rththup pididiththu oru veriyo:du kasakkip pizhinthuvitta:n. Na:num summa: irukkavillai. oru kaiya:l kuzhanthaiyai e:nthikkondu maru kaiyai ni:tti ‘pant’o:du avan sunniyaip pidiththup pisainthuvitte:n. Appo:thu en udalengum minsa:ram pa:ynthathu. Avan sunni sariya:na murada:kap pattathu. Enakku ange:ye: avanai o:kka ve:ndum po:la a ai vanthu vittathu. A:na:l antha ne:ram pa:rththu oru ‘polic’ thalai anthap pakkam thenpattathu. Na:n avasarama:ka avanai vittu vilaki ‘bus stand’ukkul po:yvitte:n.

Konja ne:ram kazhiththu avanum vanthu ser:ntha:n. A:na:l appo:thu pa:rththu en kanavarum vanthu se:rnthuvitta:r.

En kanvar avanaip pa:rththu “Ivaru Yaaru?” entru ke:tta:r. “Namma u:rup pakkamtha:n. Thunaikku iruntha:r.” entru na:ne: munthik konde:n.

“Intha u:rula enna pannuri:nga?” entru avanai en kanavar ke:tta:r.

“Engineera: irukke:n” entra:n avan.

“Rembak konja vayasa:th theriyuthu…”

“Padichchu mudichcha odane: vaelai.”

“Appidiya:, vi:du?”

“‘Quarters’ koduththirukka:nga”

“Na:nga vantha: thangala:ma:?”

“Tha:ra:lama:, vanthu thangittup po:ngale:n, na:n thaniya:ththa:n irukkire:n.”

“Santho am thambi.Po:na ve:lai mudiyalai” entru sollivittu en kanavar en pakkam thirumbi “Ni: enna pulle: sollure:?” entra:r.

“Avarutha:n ku:ppidura:r illa, thangi ve:laiyai mudichchuttup po:vo:m” entru solli en kanavar muthugukkup pinna:l othungi avanaip pa:rththuk kannadiththe:n.

Comments

Published by